Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Rozumiem Viac info
Viamania.sk je na
FACEBOOKU
HACHACHA
Zábavné videá

Vyhlásenie o právach a povinnostiach


Toto Vyhlásenie o právach a povinnostiach (ďalej len „vyhlásenie“, „podmienky“ alebo „VPP“) predstavuje naše podmienky poskytovania služieb a upravuje náš vzťah s používateľmi a inými osobami a subjektmi, ktoré prídu do styku s lokalitou Viamania.sk.

Používaním alebo prístupom k Službám Viamania.sk potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami, ktoré môžu byť príležitostne aktualizované. Keďže Viamania.sk poskytuje širokú škálu Služieb, môžeme vás požiadať o prečítanie a súhlas s doplňujúcimi podmienkami, ktoré sa vzťahujú na vašu interakciu s konkrétnou aplikáciou, produktom alebo službou. V rozsahu, v ktorom sú dané doplňujúce podmienky v rozpore s týmto VPP, prednosť majú doplňujúce podmienky pre danú aplikáciu, produkt alebo službu v rozsahu, v akom vznikol vaším používaním danej aplikácie, produktu alebo služby rozpor medzi podmienkami.
 

Registrácia a zverejňovanie informáci

 1. Zverejňovať informácie na lokalite Viamania.sk je možné prostredníctvom aplikácie pre pridanie pozvánok. Informácia môže byť zverejnená po overení e-mailovej adresy a po kontrole administrátorom.
 2. Organizácie a spoločnosti s platným IČ môžu využiť bezplatnú možnosť registrácie a po overení IČ a prihlásení k účtu, zverejňovať informácie priamo. Pre overenie pravdivosti registračných údajov, môžeme od vás žiadať digitálnu kópiu potvrdenia o pridelení IČO.
 3. Pri zverejnení obsahu, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, napr. fotografií (obsah IP - obsah podliehajúci duševnému vlastníctvu), udeľujete nám nevýlučné, prenosné, bezplatné a celosvetovo platné povolenie použiť a poskytovať licenciu na čokoľvek z obsahu IP, ktorý zverejníte na lokalite Viamania.sk alebo v súvislosti s ňou (licencia IP - licencia na duševné vlastníctvo). Platnosť tejto licencie IP skončí odstránením daného obsahu IP alebo vášho účtu.
  Ak odstránite obsah IP musíte brať na vedomie, že odstránený obsah môže zostať po istý čas uložený vo forme záložnej kópie (no nebude prístupný ostatným).
   

Záväzky vyplivajúce z používania lokality Viamania.sk

Používaním lokality Viamania.sk sa zaväzujete:

 1. nenahrávať vírusy ani iné škodlivé kódy.
 2. nesnažiť sa získať prihlasovacie informácie či prístup k účtu, ktorý vám nepatrí.
 3. nezverejňovať obsah, ktorý: obsahuje prejavy nenávisti, vyhrážky alebo pornografiu, nabáda k násiliu, obsahuje nahotu alebo násilie.
 4. nevyužívať lokalitu Viamania.sk na nezákonné, zavádzajúce, zlomyseľné či diskriminačné účely.
 5. nevykonať nič, čo by mohlo ochromiť, preťažiť či narušiť správne fungovanie či vzhľad lokality Viamania.sk, napr. útok zahltením servera služby či zásah do vykresľovania stránok alebo iných aspektov funkčnosti.

Máme právo nezverejniť vaš príspevok (pozvánku) zadanú do systému v prípade že jej obsah je v rozpore s VPP, platným právom a bez udania dôvodu.
 

Ochrana práv iných osôb

Rešpektujeme práva iných ľudí a to isté očakávame aj od vás.

 1. Na lokalite Viamania.sk nesmiete zverejňovať obsah ani podnikať kroky, ktoré by zasiahli či porušili niečie práva alebo inak porušili zákon.
 2. Nesmiete používať naše autorské práva, Obchodné značky ani žiadne podobné a zavádzajúce značky, pokiaľ to výslovne nedovoľujú naše Usmernenia pre používanie značky či pokiaľ k tomu nemáte vopred písomné povolenie.
 3. Nesmiete na lokalite Viamania.sk zverejniť žiadne doklady totožnosti či citlivé finančné informácie.
   

Spory

 1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že práva, povinnosti ako aj právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené príslušným súdom v mieste sídla prevádzkovateľa v Slovenskej republike.
 2. Ak niekto proti nám vznesie nárok v súvislosti s vašou činnosťou, obsahom alebo informáciami na lokalite Viamania.sk, je vašou povinnosťou odškodniť a oslobodiť nás od všetkých škôd, strát a výdavkov (vrátane primeraných právnych poplatkov a nákladov) v súvislosti s týmto nárokom. Nezodpovedáme za obsah ani informácie, ktoré su na lokalitu Viamania.sk pridané prostredníctvom aplikácie pre zverejnenie pozvánok alebo prostredníctvom registrovaného účtu. Nenesieme zodpovednosť za žiaden urážlivý, neprimeraný, obscénny, protizákonný alebo inak napadnuteľný obsah ani informácie, ktoré sa môžu na lokalite Viamania.sk objaviť. Nezodpovedáme za správanie žiadneho používateľa Viamania.sk, a to online ani offline.
   
 3. SNAŽÍME SA LOKALITU VIAMANIA.SK UDRŽIAVAŤ AKTUÁLNU, BEZPEČNÚ A BEZ CHÝB, NO JEJ POUŽÍVANIE JE NA VLASTNÉ RIZIKO. PONÚKAME LOKALITU VIAMANIA.SK TAK AKO JE, BEZ VÝSLOVNÝCH ALEBO ZAHRNUTÝCH ZÁRUK VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZAHRNUTÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A NEPORUŠOVANIA PRÁV. NEZARUČUJEME, ŽE LOKALITA VIAMANIA.SK BUDE VŽDY BEZPEČNÁ, ZABEZPEČENÁ A BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE BUDE VŽDY FUNGOVAŤ BEZ PRERUŠENÍ, ONESKORENÍ A NEDOSTATKOV. SPOLOČNOSŤ Clever Way s.r.o. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ČINY, OBSAH, INFORMÁCIE ČI ÚDAJE TRETÍCH STRÁN A PRETO SÚHLASÍTE S VYŇATÍM NÁS, NAŠICH RIADITEĽOV, ÚRADNÍKOV, ZAMESTNANCOV A ZÁSTUPCOV ZO ZNÁMYCH I NEZNÁMYCH NÁROKOV A ŠKÔD, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VAŠICH ŽALÔB VOČI TRETÍM STRANÁM ALEBO S NIMI NEJAKÝM SPÔSOBOM SÚVISIA. NEMÁME VOČI VÁM ŽIADNE ZÁVÄZKY V SÚVISLOSTI SO STRATENÝMI ZISKAMI ALEBO INÝMI NÁSLEDNÝMI, ŠPECIÁLNYMI, NEPRIAMYMI ČI NÁHODNÝMI ŠKODAMI, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TOHTO VYHLÁSENIA ČI V SÚVISLOSTI S NÍM ALEBO LOKALITOU VIAMANIA.SK, ANI AK SME BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOM VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD. NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z TOHTO VYJADRENIA ALEBO V SÚVISLOSTI S LOKALITOU VIAMANIA.SK NEPREKRAČUJE VÝŠKU STO EUR (100 €) ALEBO SUMU, KTORÚ STE NÁM ZAPLATILI ZA POSLEDNÝCH DVANÁSŤ MESIACOV. PLATNÉ ZÁKONY NEMUSIA POVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ČI NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ČI VYLÚČENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. V TAKÝCHTO PRÍPADOCH BUDE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI Clever Way s.r.o. OBMEDZENÁ NA MAXIMÁLNU MOŽNÚ MIERU, KTORÚ DOVOĽUJÚ PLATNÉ ZÁKONY.